GENERELLE BETINGELSER

VIKTIG: BRUK AV DENNE NETTSIDEN BETYR AT DU AKSEPTERER FØLGENDE BETINGELSER. HVIS DU IKKE AKSEPTERER DISSE BETINGELSENE, BØR DU FORLATE DENNE NETTSIDEN.

Eiendomsrett

Forretningsbetingelser

Vårt nettside-materiell skal kun tjene som generell informasjon, og enhver etterfølgende levering av et produkt eller en tjeneste er underlagt den relevante distributørens/forhandlerens forretningsbetingelser.

Ansvarsfraskrivelse

Lovvalg & rettstvister

Det danske rettssystemet skal ha enekompetanse til å avgjøre tvister eller krav av noe slag på grunn av eller relatert til denne nettsiden, og dansk lovgivning skal anvendes i forbindelse med en sådan tvist eller krav, bortsett fra dansk retts internasjonale privatrettlige regler. Vi forbeholder oss retten til å anlegge sak i enhver rettskrets hvor eller hvorfra vi mener at en krenkelse av vår immaterielle formuerettigheter foregår. 

Personvern

Ved å utlevere dine personopplysninger til Widex, enten manuelt eller elektronisk, og/eller ved å bruke vår nettside, samtykker du til at de utleverte personopplysningene blir brukt av oss på nedenfor angitte måte.

Innsamling og bruk av personopplysninger

Du kan velge å få tilsendt materiale fra oss. Når du ber om noe her, ber vi deg om kontaktopplysninger som f.eks. navn, postadresse og e-postadresse. De opplysningene du gir oss, enten manuelt eller elektronisk, blir lagret i databasene våre. Opplysningene blir kun brukt til de formålene som de var tiltenkt.

 
Videregivelse av personopplysninger

Vi utveksler, selger og distribuerer under ingen omstendigheter personopplysninger til uvedkommende tredjemann, herunder adresseringsbyråer og lignende.

Dog kan vi videredistribuere personopplysninger til tredjemann, som på våre vegne håndterer salg, support, korrespondanse, reklame eller konkurranser. Der hvor det er nødvendig, vil vi skriftlig forut for videregivelse av personopplysninger forlange, at en tredjemann tar passende forholdsregler med henblikk på å beskytte disse opplysninger.

 
Anonyme data innsamlet via denne website

Ut over de opplysninger vi innsamler, som beskrevet ovenfor, bruker vi teknologi til å innsamle anonyme opplysninger om bruken av vår nettside. Eksempelvis anvender vi teknologi til å kartlegge, hvilke sider våre besøkende åpner på vår nettside. Vi anvender også teknologi til å fastslå, hvilken nettleser våre besøkende bruker. Denne teknologien identifiserer deg ikke personlig, men setter oss i stand til å utarbeide statistisk materiale om våre besøkende og deres bruk av våre nettsider. Vi bruker disse anonyme data til å forbedre innholdet og funksjonaliteten på vår nettside til bedre å forstå våre kunder og besøkende, og til å forbedre de serviceytelsene vi tilbyr.

Slik vil vi varsle deg om eventuelle endringer i denne personvernerklæringen
Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Hvis vi gjør det, vil vi legge ut en oppdatert versjon på denne siden


Lenker til andre nettsteder

Disse nettsider kan inneholde hyperlinks til nettsider, som ikke drives av oss. Disse hyperlinks er kun angitt som referense og som en service, og de er ikke utrykk for vår godkjennelse av aktiviteter på disse tredjemanns nettsider eller noen som helst tilknytning til disse virksomheter. Vi støtter ikke det eksterne selskap, dets nettside eller de produkter og/eller serviceytelser, det pågjeldende selskap tilbyr og selger. Vi har ikke kontroll over disse nettsider, og vi er ikke ansvarlige for deres databehandlingspraksis og fortrolighetspolitikk.

Datasikkerhet

Adgang til avgitte opplysninger er begrenset til de medarbeidere, som har et legitimt, forretningsmessig behov for slike opplysninger.

Vi strever etter at personopplysninger i våre databaser er pålitelige, nøyaktige, fullstendige og oppdaterte, samt at vi har en god sikkerhet i våre databaser.

Vi lagrer kun dine personopplysninger så lenge, som det med rimelighet er nødvendig i forhold til det formål, opplysningene var lagt inn til eller for å overholde lovgivningsmessige eller etiske krav til rapportering eller oppbevaring av dokumenter.


Slik vil vi varsle deg om eventuelle endringer i denne personvernerklæringen
Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Hvis vi gjør det, vil vi legge ut en oppdatert versjon på denne siden
 
Datatilgang og rettelser

Hvis du ønsker at vite hvilke opplysninger vi i øyeblikket har om deg, kan du kontakte oss via e-post på adressen infonorge@widex.no, eller du kan skrive til Widex A/S, Nymøllevej 6, DK-3540 Lynge, att.: Webmaster.

Du kan også be om å få rettet, tilføyet eller slettet persondata.

Kontakt Widex