TruSound kompresjon

Kompressoren i et høreapparat er den funksjonen som justerer forsterkningen etter de aktuelle lydomgivelser og klientens hørselstap. Målforsterkningsinnstillingene i kompressoren er basert på Widex tilpasningsrasjonalet som fokuserer på tre forskjellige lydnivåer: svake lyder, normale talenivåer og kraftige lyder.

En strategi for svake, normale og kraftige lyder

Widex tilpasningsstrategien for svake lyder går ut på å holde dem over klientens hørselsterskel. Det innebærer en veldig lav kompresjonsterskel med EDRC (Enhanced Dynamic Range Compression), som har vært kjent fra Widex høreapparater siden Senso Diva.

Den generelle tilpasningsstrategien for svake lyder er en normaliseringsstrategi som stiler etter å matche en normalthørendes lydstyrkeoppfattelse så mye som mulig.

Når det gjelder normale talenivåer, stiler Widex etter å skape optimal taleforståelse. Dette oppnås ved hjelp av et utjevningssystem hvor hvert enkelt frekvensområde forsterkes tilstrekkelig til å gjøre talekarakteristikaene hørbare for brukeren.

Forsterkningen optimeres også etter det omgivende lydmiljøet gjennom implementering av Speech Enhancer, som optimerer forsterkningen i områder med tale ved hjelp av taleforståelsesindekset (Speech Intelligibility Index, SII).

Den generelle strategien for kraftige lyder er at brukeren skal oppfatte dem som lyd, men ikke som ubehagelig kraftig. Det anvendes en normaliseringsstrategi hvor en lyd som oppfattes som kraftig av en normalthørende, også vil høres kraftig ut for høreapparatbrukeren.

Brukerpreferanser

Den hastigheten, forsterkningen reguleres med i kompressorene (attack- og releasetidene), er en viktig faktor for lydkvaliteten.

Forskning viser at et sakte kompresjonssystem gir den beste lydkvalitet, og at brukere generelt foretrekker veldig lave kompresjonshastigheter til de fleste inputnivåer.

Widex tilbyr en kompressor som i hovedsak gjør bruk av langsom regulering, og som justerer forsterkningen etter det generelle lydnivået, men med et lineært systems lydkvalitet.

Dessuten bevarer kompressoren de spektrale og temporale kontraster i talesignaler.

InterEar

Hva angår noen av de nyere serier av Widex høreapparater med InterEar funksjoner, kan TruSound kompresjonssystemet utveksle data i et koblet par høreapparater. Det kaller vi IE TruSound kompresjon. Dette betyr f.eks. at det er enklere for brukeren å finne stemmen i en forsamling av mennesker.

InterEar teknologien i IE TruSound kompresjon forsterker svake input, normale taleinput og kraftige input via en adaptiv forsterkningsalgoritme. Inspirert av teorien om interaural nivåforskjell (Interaural Level Difference, ILD), som er en forutsetning for å kunne lokalisere lydkilden, optimerer IE TruSound kompresjon forsterkningsjusteringene og det generelle output.

Har du spørsmål til våre produkter?

Kontakt oss