HD LOCATOR – retningsmikrofonsystem

En effektiv måte å fokusere på og holde støy ute

Personer med hørselstap har ofte vanskeligheter med å forstå tale i støy enn personer med normal hørsel. Høreapparat evne til å redusere støy er derfor av stor betydning for mennesker med hørselstap.

Støy kan reduseres ved hjelp av støyreduksjonsalgoritmer som reduserer støy i lydsignalet, mens det behandles av høreapparatet.

En annen god strategi er å redusere den mengde støy som i det hele tatt kan komme inn i høreapparatet. Det er retningsmikrofoner gode til.

Retningsmikrofonsystem i Widex høreapparater – HD Locator – består av to omnidireksjonelle mikrofoner. Mikrofonsystemet er adaptivt, dette betyr at det velger den polærkarakteristikk som gir det beste signal/støy-forhold i det aktuelle lyttemiljøet.

Demping av støy via retningskarakteristikker

I rolige omgivelser uten støy velger mikrofonsystemet den omnidireksjonelle karkteristikk, hvor den fanger opp like mye lyd fra alle retninger.

Men hvis det er støy, velger systemet den direksjonelle karakteristikk hvor minst mulig støy fanges opp.

Hvis støykilden f.eks. er plassert bak høreapparatbrukeren, velger mikrofonsystemet en kardioid karakteristikk som fanger opp forfra kommende lyd, og eliminerer størstedelen av den lyden som kommer fra sidene og bakfra.

Fordelen med et tomikrofonsystem

Tomikrofonsystemet har også den fordelen at det gjør det mulig å dele opp signalet fra de to mikrofoner i en rekke smale frekvensområder som deretter kan behandles separat.

Dette betyr at den direksjonelle karakteristikk, som er valgt til å dempe støyen, kan begrenses veldig nøye til de frekvensområder hvor støy faktisk er til stede.

Et system uten denne fine oppdelingen av signalet er nødt til å inngå det best mulige kompromiss mellom alle frekvensområdene når det skal besluttes hvilken direksjonell karakteristikk som skal velges.

Dersom en lavfrekvent støykilde (f.eks. en bilmotor) befinner seg i én retning og en høyfrekvens støykilde (f.eks. en espressomaskin) i en annen, kan et tomikrofonsystem redusere følsomheten over for begge støykilder uavhengig, og kan dermed effektivt redusere den samlede mengden av støy som høreapparatbrukeren hører.

Har du spørsmål til våre produkter?

Kontakt oss