Falsk Mistet partner-alarm (LPA)

Mistet partner-alarmen er som standard slått av i Compass.  Den kan slås på for brukere som er tilbøyelige til å miste høreapparatet sitt.  Når alarmfunksjonen er slått på, skal tilpasseren og brukeren være klar over at falske Mistet partner-alarmer kan forekomme ved normal bruk og på grunn av interferens i omgivelsene.
Funksjonen Mistet partner-alarm er beregnet til å frembringe en SmartTone lyd og gi SmartSpeak meldinger, når den trådløse forbindelsen mellom høreapparatene mistes.  Eksempler på forventede falske Mistede partner-alarmer: • Det ene høreapparatet av et par fjernes fra øret (og er derfor uten for rekkevidde) • Tomt batteri i det ene av et par binaurale høreapparater (merk, alarmen for lav batteristand høres først) • Interferens fra elektromagnetiske felter (EMF'er), som f.eks. frembringes av en el-motor i en golfvogn eller en heis uten maskinrom.